Hockey Drill Demonstration

Description

A-B: 3x overpassen (duwpass)

B: opdrijven en 3x passeertechniek:

  • dummy
  • drag links (bh)
  • drag rechts (fh)

B scoren met flats

PasserenMoving with the ballHockey Drills Coaching