Handball Drill Demonstration

Description

B spelen bal rond.
Afspelen na :
- schijnafspel naar de kant waar bal vandaan komt
- schijnschot : strekworp

The Drill is often used with

Prev Next
Triangle Passing 2 - Meet the ball Drill Thumbnail
View this drill

Triangle Passing 2 - Meet the ball

321 pass/shot feinting(dummy) Drill Thumbnail
View this drill

321 pass/shot feinting(dummy)

Passing Square - get to green! Drill Thumbnail
View this drill

Passing Square - get to green!

321 pass/shot feinting(dummy) Drill Thumbnail
View this drill

321 pass/shot feinting(dummy)

schijnafspel/schot321 afspeel/schotschijnbewegingHandball Drills Coaching