Basketball Drill Demonstration

Description

Speler A dribbelt naar de kegel;

Speler F spurt naar de kegel;

Speler A passt naar speler F;

Speler F pivoteert richting ring;

Speler A cut naar de ring;

Speler F passt naar speler A;

Speler A scoort;

Created by Sofie, Basketball Coach, Belgium

Warmup - passing and lay-upWarmupBasketball Drills Coaching